Pop-jazz-musiikki

Pop-jazz-musiikin opetuksen sisältö on pyritty rakentamaan mahdollisimman monipuoliseksi opintokokonaisuudeksi. Kaikki opetus on sidoksissa toisiinsa. Instrumenttiopetus antaa työkaluja sekä improvisaatiovalmiuksia bändityöskentelyyn. Teoriaosuus yhdistää soitonopetuksessa opitut asiat tyylilajitietouteen sekä ilmiöiden tunnistamiseen musiikissa. Bändiopetus toimii työpajana, jossa on mahdollisuus yhdistää nämä asiat käytäntöön. Kaikessa opetuksessa oppilas pääsee tutustumaan rytmimusiikin tyylilajeihin, historiaan sekä yleisimpiin rytmisiin ja melodisharmonisiin ilmiöihin. Opetus vastaa laajuudeltaan musiikkiopiston perustasoa ja tarjoaa mahdollisuudet jatko-opintoihin. Pop-jazz-musiikin opetuksessa käsiteltäviä tyylilajeja ovat mm. Pop, Rock, Blues, Jazz, Latin, Funk, Metal ja Fuusio.

 

BÄNDIOPETUS
Yhtyetunneilla kehitetään oppijan esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja, kokonaisvaltaista kuuntelua musiikissa sekä reagointia rytmisissä ja melodisharmonisissa tilanteissa. Bändiopetukseen sisältyy työskentelyjakso studiossa. Bändit pääsevät soittamaan studiossa, jonka jälkeen biisit miksataan ja näistä koostetaan joka vuosi kokoelmalevy. Rytmimusiikkilinjan bändit esiintyvät syys- ja kevätlukukausien aikana erilaisissa tilaisuuksissa.

TEORIA JA SÄVELTAPAILU
Pop-jazz-musiikin koulutuksessa pyritään yhdistämään teoria ja käytäntö mahdollisimman yhteneväiseksi ja tiiviiksi paketiksi. Pop-jazz-teoriatunnilla musiikin hahmottamisessa käytetään käytännön esimerkkejä, joita myös toteutetaan bändi- ja soittotunneilla. Opiskelija tutustuu rytmimusiikin tyylilajeihin, historiaan ja estetiikkaan sekä yleisimpiin rytmisiin ja melodisharmonisiin ilmiöihin.

INSTRUMENTTIOPETUS
Opetuksen edetessä oppilaan motoriset ja musikaaliset taidot kehittyvät. Oppilaalle annetaan selkeitä oppimistavoitteita, joiden toteutumista kontrolloidaan tutkintojen avulla. Tutkinnoista pyritään luomaan oppilaalle aitoja sisäisiä tavoitteita, joiden konkreettinen hyöty on selvästi todettavissa. Opittujen työmenetelmien avulla hän pystyy hahmottamaan koko äänitetyn, nuotinnetun ja visuaalisesti tallennetun rytmimusiikkiperinteen oppimateriaalina. Tätä informaatiomäärää tietoisesti rajaamalla oppilas voi keskittyä oppimiensa menetelmien turvin itseään kiinnostavien pop-jazz-musiikin osa-alueiden syventävään opiskeluun.

Rytmimusiikin instrumenttiopinnot voi konservatoriossa aloittaa 11 vuotiaana tai sitä vanhempana.

SÄHKÖ- JA KONTRABASSO

Opetuksen sisältö

 • Basson erilaiset roolit rytmimusiikin tyylilajeissa.
 • Soittotekniikat esim. slap-, walkin-, funk- ja rockbasso.
 • Kehitetään kuuntelua-, improvisaatiotaitoja sekä luovaa ilmaisua.
 • Soittoergonomia.
 • Musiikin mukana soittaminen.
 • Oppilas saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toisen asteen opintoihin.

RUMMUT 

Opetuksen sisältö

 • Erityyliset kompit mm. Pop, Rock, Heavy, Blues, Jazz, Funk, Latin.
 • Independence – harjoitukset.
 • Soittoergonomia.
 • Tekniikka (pikkurumpu, bassorumpu).
 • Rudimentit (pikkurummulla, sekä soveltaen setillä).
 • Musiikin mukana soittaminen.
 • Biisien opettelua sekä nuotinnusta.
 • Oppilas saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toisen asteen opintoihin.

 LAULU

Pop-jazz-laulun opinnot voi aloittaa 15-vuotiaana tai vanhempana.

Opetuksen sisältö

 • Lauluopetuksessa saa laajan ja monipuolisen käsityksen rytmimusiikin erityylilajeista ja eri aikakausille tyypillisestä rytmiikasta ja äänenkäytöstä.
 • Opetellaan irtautumaan maneereista ja löytämään oma, terve,      tyylinmukainen ja persoonallinen tapa tulkita rytmimusiikinohjelmistoa.
 • Esiintymistaitojen harjoittelu sekä bändin kanssa, laulutunnilla että     pienryhmässä.
 • Teknisiin laitteisiin tutustumista ja niiden käyttämistä oman suorituksen       tukena.
 • Oppilas saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toisen asteen opintoihin.
 • Opetus koostuu äänen ja hengityksen kanssa työskentelystä sekä       tyylilajien erityispiirteidentunnistamisesta ja toteuttamisesta.
 • Laulutunnit kulkevat käsi kädessä bändiopetuksen kanssa, ja mm.       mikrofonitekniikkaa ja äänentoistolaitteiden säätämistä opiskellaan       ryhmässä oman laulunopettajan johdolla.
 • Oppilas saa musiikista ja laulamisesta luontevan itseilmaisun välineen,joka tukee elämän hallintaa ja aikuisuuteen kasvamista.
 • Ryhmäopetus(bändiopetus, teoriatunnit, laulajien yhteistunnit) täydentää positiivisella tavalla sosiaalisuutta ja minäkuvan muodostumista.
 • Oppilas saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toisen asteen opintoihin

PIANO/KEYBOARD

Opetuksen sisältö

 • Tyylilajeina pop,rock,jazz,blues,iskelmä ym
 • Soitetaan yksin, kaksin ja bändin kanssa
 • Improvisoidaan
 • Treenataan tekniikkaa
 • Oppilas saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toisen asteen opintoihin.
 • Kaikkea hauskasti ja meiningillä!

 

SÄHKÖKITARA

Opetuksen sisältö

Sähkökitaran soiton opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle loogiset työkalut sähkökitaristina kehittymiseen, sekä niihin liittyvät perustavanlaatuiset harjoitusmenetelmät. Tavoitteena on kehittää  oppilaalle kyky opettaa itse itseään.

 • Asteikoiden hallintaan liittyen melodiasoitto ja improvisointi sekä sointujen hallintaan liittyen komppaus ja vapaa säestys.
 • Erilaiset soittotekniikat  
 • Opiskellaan teoriaa mahdollisimman käytännön läheisesti ”kitara kourassa”.
 • Perehdytään rytmimusiikin ytimessä olevaan rytmiikkaan.
 • Opiskellaan musiikkityylejä ja niiden ikonisävellyksiä monipuolisesti ja       oppilaslähtöisesti sekä workshop -bändien tarpeet huomioon ottaen.
 • Oppilas saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toisen asteen opintoihin.

PUHALTIMET SAKSOFONI, TRUMPETTI JA PASUUNA
Voit aloittaa opinnot konservatorion rytmipuolella myös näiden soittimien parissa.

Musa on kivaa!