Hanketoiminta

PÄÄTTYNEET HANKKEET JA NIIDEN TULOKSET

 

Digitaalinen työasema solistisen musiikinopetuksen apuvälineenä

Vuoden 2018 hanke sekä sen jatkohanke 1.8.2018 – 31.12.2019

Rahoittaja        Opetushallitus - Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus 2017 ja 2018

 Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteina olivat

1) midiavusteisen säestystoiminnan kehittäminen ja liittäminen konservatorion toimintakulttuuriin,

2) ensimmäisenä hankevuotena pienessä mittakaavassa käynnistyneen säestyspankkihankkeen saattaminen pysyväksi osaksi Lahden konservatorion toimintakulttuuria, sekä

3) oppilas- ja oppituntikohtaisen, harjoittelua ja itsearviointia tukevan äänitearkiston luomisen mahdollistaminen.

 

Hankkeen toteutus

Toisena hankevuotena laajennettiin digitaalista säestystoimintaa koskemaan suurempaa osaa konservatorion opettajista ja oppilaista. Konservatorion soitinopetusluokkiin hankittiin syksyllä 2018 aiemmin hankittujen kuuden työaseman lisäksi kahdeksan työasemaa, jotka koostuvat kuudesta kosketinsoittimesta sekä kahdesta siirrettävästä iPad-tietokoneesta ohjelmistoineen. Opettajien koulutusta laitteiston hyödyntämiseen jatkettiin.

Toisen hankevuoden aikana myös laajennettiin ensimmäisenä hankevuotena pienessä mittakaavassa käynnistynyttä säestyspankkia. Konservatorion säestäjät ovat soittaneet laitteeseen soitinopettajien valitsemia ja heidän kanssaan yhteistyössä valmiita säestyksiä, joita pystyttiin soittotunneilla käyttämään harjoitussäestyksinä. Soitinopettajat pystyivät myös tallentamaan oppitunnin kulkua ja lähettämään valitsemiaan osia oppilaalle tämän tietokoneelle tai mobiililaitteeseen, jotta oppilas voi hyödyntää sitä kotona harjoitellessaan sekä käyttää sitä itsearviointia ja oppilaalle kerättävää materiaalikansiota varten.

 

Hankkeen tavoitteiden toteutuminen

Hankkeen tavoitteet toteutuivat hyvin ja odotetulla tavalla. Midiavusteisen säestystoiminnan kehittäminen ja liittäminen konservatorion toimintakulttuuriin on edennyt toivotulla tavalla, samoin säestyspankki. Konservatorion säestystoiminta on kehittynyt ja sen tarjonta lisääntynyt huomattavasti. Oppilas- ja oppituntikohtaisen äänitearkiston luominen on edelleen alkuvaiheessa, mutta tavoitteena ollut äänitearkiston luomisen mahdollistaminen on kuitenkin saatu hankkeen avulla toteutettua. Kaikkien asetettujen tavoitteiden osalta kehittämistyö jatkuu luonnollisesti hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Työasemia on arjen käytössä pystytty hyödyntämään myös monella muulla kuin hankesuunnitelmassa hankkeen tavoitteiksi alun perin esitetyillä tavoilla. Digipianon ominaisuuksiin kuuluu transponoitavuus, mitä laulunopettajat pystyvät käyttämään laulutunneilla oppilaitaan säestäessään. Suurta hyötyä on ollut myös soittimien vireessä pysymisestä sekä varsinkin jousisoittajille mahdollisuudesta säätää soittimen viritystasoa. Digipiano pystyy tuottamaan erilaisia sointeja, esimerkiksi vanhaa musiikkia soitettaessa toimimaan cembalona tai urkuina. Kevyempää musiikkia soitettaessa säestyksen saa soimaan taustabändinä.

Digipiano on myös akustista pianoa helpommin siirrettävissä, ja sen voi siirtää virityksen kärsimättä. Tämä monipuolistaa konservatorion mahdollisuuksia esiintymisiin oppilaitoksen tilojen ulkopuolella ja viedä musiikkia sinne, missä ihmiset ovat.

Yhteyshenkilö

                      eero.pulkkinen@concis.fi

 

Musiikkitoimintaa lahtelaisiin päiväkoteihin!

 

Jatkava hanke - Lokakuu 2017 – Kesäkuu 2018

Rahoittaja        Opetus- ja kulttuuriministeriö - Musiikkitoimintaa lahtelaisiin päiväkoteihin! –hanke oli osa hallituksen kärkihanketta, joka parantaa taiteen ja kulttuurin saatavuutta lapsille ja nuorille. Opetus- ja kulttuuriministeriö tuki hanketta.

Kuvaus hankkeesta

Hankkeen tavoitteena oli lahtelaisten musiikkioppilaitosten (Lahden konservatorio ja Lahden musiikkiopisto) sekä Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen välisenä yhteistyönä jatkaa musiikkikerhotoiminnan järjestämistä kymmenessä lahtelaisessa päiväkodissa. Musiikkikerhot järjestettiin osana päiväkodin viikoittaista toimintaa siten, että musiikkioppilaitosten opettajat suunnittelivat ja antoivat opetuksen yhteistyössä kussakin päiväkodissa erikseen nimettävien musiikillisesti harrastuneiden ja musiikkitoiminnasta kiinnostuneiden päiväkodin työntekijöiden kanssa. Yhteistyön puitteissa päiväkodin työntekijät omaksuivat musiikillisia toimintatapoja ja saivat valmiuksia myös itsenäiseen musiikkikerhon vetämiseen. 

 

Toiminnan tavoitteena oli täydentää ja entisestään monipuolistaa päiväkodin antamaa taidekasvatusta. Toimintaa järjestettiin kymmenessä päiväkodissa. Kussakin kymmenestä päiväkodista toimi kaksi ryhmää, joissa molemmissa oli 10 – 15 lasta ohjaajanaan yksi musiikkioppilaitoksen opettaja ja tämän tukena 1 – 3 päiväkodin työntekijää. Toimintaan osallistui kaikkiaan noin 250 iältään 3 – 6 -vuotiasta lasta. Päiväkodin lapsille toiminta oli maksutonta.

 

Hanke tuki musiikkioppilaitoksissa järjestettävää musiikin varhaiskasvatusta ja taiteen perusopetusta siten, että hankkeen avulla aiempaa useampi lapsi pääsi musiikkitoimintaan mukaan. Näin saavutettiin myös sellaisia lapsia, joiden vanhemmat eivät ehkä muuten tulisi ohjanneeksi lastaan taiteen ja musiikkiharrastuksen pariin. Toiminta helpotti myös perheiden arkea ja jättää lapsille enemmän vapaata aikaa, kun toiminta tapahtuu päiväsaikaan päiväkodin tiloissa.

 

Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalvelut valitsi kiinnostuksensa ilmaisseiden joukosta toimintaan osallistuvat päiväkodit ottaen huomioon alueellinen kattavuus ja alueiden välinen tasapaino sekä sosiaaliset ja alueen lasten harrastetoiminnan aktiivisuuteen liittyvät tekijät. Varhaiskasvatuspalvelut päätti myös, missä määrin toimintaan tuli uusia ryhmiä tai päiväkoteja, missä määrin toimintaa jatkettiin jo ensimmäisenä vuotena toiminnassa mukana olleiden kanssa. Hankkeessa ovlivat mukana Paavolan, Launeen, Villähteen, Ruoriniemen, Palokunnantien, Leikkituvan, Renkomäen, Villa Piiparin, Herrasmannin ja Asemantaustan päiväkodit.

 

Hanke oli kolmevuotinen. Tavoitteena oli, että toiminta vakiintuu ja jatkuu myös hankkeen päättymisen jälkeen joko edelleen yhteistyössä musiikkioppilaitosten kanssa tai päiväkotien omana toimintana, jolloin ohjaajina toimivat yhteistyön aikana musiikkikerhotoimintaan perehtyneet päiväkodin työntekijät.

 

Yhteyshenkilö eero.pulkkinen@concis.fi

 

Studiotyöskentely oppimisen keskiössä

1.8.2016 – 31.12.2017

Rahoittaja:     Opetushallitus - Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus (erityisavustus) vuonna 2016

 

Hankkeen tavoitteena oli

1) Äänityslaitteiston ja akustiikkakalusteiden hankkiminen Lahden konserttitalon joulukuussa 2015 valmistuneen peruskorjauksen yhteydessä konservatoriolle rakennettuun äänitysstudioon.

2) Oppilaiden soiton taltioiminen ja analyyttisen kuuntelun kehittäminen oppimismenetelmänä

3) Oppijan musisoinnin kokonaisvaltaisen hahmottamisen kehittäminen niin omassa soitossa kuin yhtyesoitossa, oman toiminnan itsearviointi ja suhteuttaminen soitettavan musiikin kokonaisuuteen.

 

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena studion rakentaminen sisältäen äänieristyksen parantamisen, akustoinnin tekemisen ja äänityslaitteiston hankkimisen toteutuivat suunnitellulla tavalla, joskin aiottua hitaammassa aikataulussa. Hankkeen toteuttamisen käynnistämistä alun perin suunniteltua myöhemmäksi siirsivät nimittäin konserttitalon peruskorjauksesta vastanneen rakennuttajan rahoitusvaikeudet ja niiden aiheuttama töiden loppuunsaattamisen viivästyminen. Äänieristyksen parantamiseen ja akustoinnin hienosäätöön tähtääviä toimia ei voinut tehdä, ennen kuin rakennuttaja oli saattanut näitä edeltävät työt omalta osaltaan kuntoon. Siksi äänieristyksen ja akustoinnin rakentamiseen päästiin vasta elokuussa 2017 ja studion varustehankinnat asennuksineen tehtiin joulukuussa 2017. Hankkeen tulosten hyödyntäminen jatkuu vuonna 2018, kun hankkeen tavoitteena ollut opettajien ja oppilaiden kouluttaminen studion käyttöön sekä äänitallenteiden tekeminen ja niiden hyödyntäminen opetuksessa ja oppilaan itsearvioinnissa pääsevät  studion nyt valmistuttua alkamaan.

 

Yhteyshenkilöt

                      eero.pulkkinen@concis.fi

                      pasi.leino@concis.fi

 

 

 

 

Musiikkitoimintaa lahtelaisiin päiväkoteihin!

 

Syyskuu 2016 – Kesäkuu 2017

Rahoittaja        Opetus- ja kulttuuriministeriö - Musiikkitoimintaa lahtelaisiin päiväkoteihin! –hanke on osa hallituksen kärkihanketta, joka parantaa taiteen ja kulttuurin saatavuutta lapsille ja nuorille. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee hanketta.

Kuvaus hankkeesta

Hankkeen tavoitteena oli lahtelaisten musiikkioppilaitosten (Lahden konservatorio ja Lahden musiikkiopisto) sekä Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen välisenä yhteistyönä järjestää musiikkikerhotoimintaa kymmenessä lahtelaisessa päiväkodissa. Musiikkikerhot järjestettiin osana päiväkodin viikoittaista toimintaa siten, että musiikkioppilaitosten opettajat suunnittelivat ja antoivat opetuksen yhteistyössä kussakin päiväkodissa erikseen nimettävien musiikillisesti harrastuneiden ja musiikkitoiminnasta kiinnostuneiden päiväkodin työntekijöiden kanssa. Yhteistyön puitteissa päiväkodin työntekijät omaksuivat musiikillisia toimintatapoja ja saivat valmiuksia myös itsenäiseen musiikkikerhon vetämiseen. 

Toiminnan tavoitteena oli täydentää ja entisestään monipuolistaa päiväkodin antamaa taidekasvatusta. Kussakin kymmenestä päiväkodista toimi kaksi ryhmää, joissa molemmissa oli 10 – 15 lasta ohjaajanaan yksi musiikkioppilaitoksen opettaja ja tämän tukena 1 – 3 päiväkodin työntekijää. Toimintaan osallistui kaikkiaan noin 250 iältään 3 – 6 -vuotiasta lasta. Päiväkodin lapsille toiminta oli maksutonta.


Hanke tuki musiikkioppilaitoksissa järjestettävää musiikin varhaiskasvatusta ja taiteen perusopetusta siten, että hankkeen avulla aiempaa useampi lapsi pääsi musiikkitoimintaan mukaan. Näin saavutettiin myös sellaisia lapsia, joiden vanhemmat eivät muuten tulisi ohjanneeksi lastaan taiteen ja musiikkiharrastuksen pariin. Toiminta helpotti myös perheiden arkea ja jätti lapsille enemmän vapaata aikaa, kun toiminta tapahtui päiväsaikaan päiväkodin tiloissa.

 

Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. Varhaiskasvatuspalvelut valitsi kiinnostuksensa ilmaisseiden joukosta toimintaan osallistuvat päiväkodit ottaen huomioon alueellisen kattavuuden ja alueiden välisen tasapainon sekä sosiaaliset ja alueen lasten harrastetoiminnan aktiivisuuteen liittyvät tekijät. Valituiksi tulivat Kilpiäisten, Möysän, Timonkadun, Onnelantien, Viherlaakson, Aurinkorinteen, Erstan, Kytölän, Metsäkankaan ja Mustikkamäen päiväkodit.

Yhteyshenkilö eero.pulkkinen@concis.fi